Vedtægter

Vedtægter For Børnehaven Klokkeblomst

Vedtægterne er ved at blive opdateret.

1.

Institutionens navn er ‘Klokkeblomst’. En børnehave efter Rudolf Steiners impulser.

Dens hjemsted er Gentofte kommune, med adresse på:

Dalstrøget 133

2870 Dyssegård

tlf: 39692770

2.

Institutionens formål er, på grundlag af Rudolf Steiners pædagogiske principper, at udføre et børnehavearbejde, der tager sigte på børnenes legemlige, sjælelige og åndelige udvikling.

3.

Børnehaven er tilknyttet sammenslutningen af Rudolf Steiner Børnehaver i Danmark.

4.

Børnehaven har fast lukket: mandag til onsdag før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, i hele juli måned, i skolernes efterårsferie, vinterferien i uge 7 og fra den 22/12 til den 01/01 (begge dage inkl.) Ved lanternefest, Mikaelfest og vinterfest lukkes kl. 13.

5.

Institutionens ledselse består af en bestyrelse og en leder.

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse og drift af institutionen, men kan efter eget skøn bruge bestyrelsen som sparringspartner.

Bestyrelsen har ansvar og kompetence for så vidt angår de generelle og principielle aspekter af børnehavens drift, og skal således ikke konsulteres omkring enkeltsager. Bestyrelsen er ikke beslutningsmyndig i enkeltsager – det er udelukkende lederen, som kan/skal træffe pædagogisk begrundede beslutninger i sådanne sager.

6.

Bestyrelsen består af maksimalt 5 medlemmer, herunder børnehavens pædagogiske leder.

To medlemmer vælges blandt forældrene i henhold til socialministeriets bestemmelser.

Et medlem vælges udenfor forældrekredsen og skal have et indgående kendskab til antroposofi.

Et 5. medlem kan udpeges af bestyrelsen til at varetage kasserer funktionen. Det påhviler dette bestyrelsesmedlem at lade bestyrelsen tilgå al relevant information omkring børnehavens økonomiske situation. Dette medlem udpeges for et år af gangen.

Forældrerepræsentanterne vælges på generalforsamlingen og sidder for perioder af 2 år og skal afgå senest når barnet går ud af børnehaven. Der vælges endvidere en suppleant blandt forældrene.

7.

Bestyrelsen vælger selv sin formand/kvinde blandt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Formanden indkalder og leder møderne, herunder er ansvarlig for udsendelse af dagsorden senest en uge før bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv selv sin forretningsorden.

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, som underskrives af tilstedeværende medlemmer senest på det efterfølgende møde. Protokollen udleveres i kopi senest en uge efter hvert bestyrelsesmøde.

8.

Bestyrelsen er ansvarlig for at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen hæfter alene for forhold, som er opsagt grundet misligeholdelse eller grov tilsidesættelse af bestyrelsens tilsynspligt.

9.

Institutionen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening; disse kan endvidere optage gæld på institutionens vegne.

10.

Institutionens leder, som skal være uddannet efter Rudolf Steiners pædagogiske impulser, ansættes og afskediges af bestyrelsen.

Ansættelse og afskedigelse af det øvrige personale varetages af lederen evt. sammen med bestyrelsen.

11.

Betalingen for børn i institutionen fastsættes af kommunen og påkræves af kommunen.

12.

Børnehaven har en støtteforening, som alle børn skal være medlemmer af. Støtteforeningen har et indmeldelsesgebyr på 200kr, som dækker det indeværende års kontingent.

Støtteforeningen opkræver evt. ekstra forældrebetaling.

13.

Udmeldelse af institutionen skal foretages skriftligt med mindst 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

14.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår senest den 30/09.

Årsregnskab udarbejdes af en af bestyrelsen valgt administrator senest den 01/03 og forelægges bestyrelsen til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde derefter.

Regnskabet skal være underskrevet af en registreret eller statsautoriseret revisor.

15.

Der afholdes årligt generalforsamling i marts måned.

Ekstra-ordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og/eller når mindst 2/3 af forældrekredsen fremsender skriftlige krav herom.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftligt med mindst 2 ugers og maks 4 ugers varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af institutionens børn repræsenteret personligt eller ved fuldmagt.

Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning.

  2. Regnskab.

  3. Indkomne forslag.

  4. Valg af forældrerepræsentanter og suppleant.

  5. Evt.

16.

Institutionen hæfter alene med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for institutionen påhvilende gældsforpligtelser.

17.

Ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

18.

I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer anvendes til et tilsvarende socialt og pædagogisk formål.

 

Lukket for kommentarer.